Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Proč nevidím kontaktní údaje?
  • vzdělání: VŠ pedagogické vzdělání
  • kvalifikace: konkurz na ředitele
  • úvazek: plný úvazek
  • okres: Praha
popis pozice:

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 5 – Smíchov, Kroupova 2775, příspěvkové organizace
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících:
- odborná kvalifikace odpovídající pro výkon činností ředitele školy dle zákona o pedagogických pracovnících,
- délka praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
- plná způsobilost k právním úkonům,
- občanská a morální bezúhonnost (zákon č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších změn),
- dobrý zdravotní stav,
- znalost českého jazyka.
Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
- znalost školských právních předpisů a školské problematiky,
- znalost zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů,
- základní ekonomické znalosti (zejména financování příspěvkové organizace)
- znalosti práce na PC,
- řídící a organizační schopnosti.
Přílohy, které jsou nedílnou součástí přihlášky:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) včetně dokladů o dalším vzdělávání,
- doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem, včetně pracovního zařazení,
- strukturovaný profesní životopis,
- koncepci rozvoje školy na období 6 let (max. 5 normostran), včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce,
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
- originál, popř. ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky ne starší 2 měsíců.
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2024
Více informací naleznete na: https://eud.praha5.cz/pub/deska/13000002/MC05AWO0A02N/MC050B5FHCV2%230/MC050B5FHCV2/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20konkurzn%C3%ADho%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20M%C5%A0%20Kroupova%20II.pdf

23. února 2024