Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. – pracovní web EDUjob

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost Wolters Kluwer ČR, a.s. se sídlem Praha 3, U nákladového nádraží 10, PSČ 130 00, IČ: 63077639 (dále jen „Provozovatel“)  vydává v souladu s § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). Tyto VOP jsou platné a účinné v jejich aktuálním znění, jak jsou zveřejněny na internetové adrese www.edujob.cz.

1.2. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele, Uživatele a třetích osob při poskytování a využívaní služeb Provozovatele. VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené s Provozovatelem a jsou závazné pro všechny uživatele služeb.

1.3. Činnosti Provozovatele není zprostředkování zaměstnání za úhradu podle zákona č. 435/2005 Sb., o službách zaměstnanosti a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.

1.4. Následující pojmy se pro účely VOP vykládají následujícím způsobem.

2. Služby poskytované za účelem nalezení zaměstnání

2.1. Uživatel – uchazeč o práci je fyzická osoba, která si pomocí Služeb poskytovaných Provozovatelem na www.edujob.cz hledá vhodné zaměstnání. Tyto služby jsou bezplatné a k jejich využití je nutná registrace na www.edujob.cz.

2.2. Registrace prostřednictvím formuláře na www.edujob.cz vyžaduje uvedení povinných údajů:

A dále je nutné potvrdit souhlas se zpracováním osobních údajů. Tím také Uživatel souhlasí s využitím cookies souborů. V případě že si Uživatel své zařízení nastaví tak, aby soubory cookies odmítl, může se stát, že některé funkce portálu nebudou pracovat správně. Uživatel má možnost svou registraci dále doplnit o údaje: Po dokončení registrace a přihlášení je možné uvedené údaje doplnit dalšími dokumenty – např. životopisem či fotografií apod. Registraci je nutné potvrdit kliknutím na linkem v e-mailu. Uživatel může svoji registraci kdykoliv zrušit zasláním e-mailu Provozovateli (viz kontakty na www.edujob.cz) s daným požadavkem.

2.3. Služby, které může Uživatel prostřednictvím www.edujob.cz využívat, jsou:

2.4. Provozovatel si vyhrazuje právo deaktivovat či vymazat z profilu poskytnuté údaje, které obsahují informace nevhodné, duplicitní či nesouvisející s vyhledáváním zaměstnání (např. vyjádření náboženských či politických názorů, vulgární pojmy, reklama apod.). Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat celý profil v případě, že obsahuje podobně nevhodné údaje.

3. Služby poskytované za účelem nalezení zaměstnance

3.1. Uživatel – vystavující nabídky pracovního místa je právnická osoba, která si pomocí Služeb poskytovaných Provozovatelem na www.edujob.cz hledá vhodného zaměstnance. Tyto služby jsou zpoplatněny dle ceníku uvedeném na www.edujob.cz. K jejich využití je nutná registrace na www.edujob.cz.

3.2. Registrace prostřednictvím formuláře na www.edujob.cz vyžaduje uvedení povinných údajů:

A dále je nutné potvrdit souhlas se zpracováním osobních údajů. Tím také Uživatel souhlasí s využitím cookies souborů. V případě že si Uživatel své zařízení nastaví tak, aby soubory cookies odmítl, může se stát, že některé funkce portálu nebudou pracovat správně. Uživatel má možnost svou registraci dále doplnit o údaje: Registraci je nutné potvrdit kliknutím na linkem v e-mailu. Uživatel může svoji registraci kdykoliv zrušit zasláním e-mailu Provozovateli (viz kontakty na www.edujob.cz) s daným požadavkem.

3.3. Služby, které může Uživatel prostřednictvím www.edujob.cz využívat, jsou:

3.4. Vytvoření pracovní nabídky je zpoplatněno dle ceníku uvedeném na www.edujob.cz. Uživatel si sám určí obsah pracovní nabídky, přičemž každá nabídka musí obsahovat povinná kritéria stanovená Provozovatelem ve formuláři na www.edujob.cz.

3.4. Provozovatel si vyhrazuje právo deaktivovat či vymazat z profilu poskytnuté údaje, které obsahují informace nevhodné, duplicitní či nesouvisející s vyhledáváním zaměstnanců (např. vyjádření náboženských či politických názorů, vulgární pojmy, reklama apod.). Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat celý profil v případě, že obsahuje podobně nevhodné údaje.

4. Registrační a Smluvní vztah

4.1. Pro využití Služeb Provozovatele je vyžadována registrace Uživatele prostřednictvím formuláře na www.edujob.cz. Jejím úspěšným dokončením je vytvořen Profil, který je chráněn jedinečným přihlašovacím heslem. Uživatel se zavazuje své přihlašovací heslo chránit před zneužitím a neposkytovat jej třetím osobám.

4.2. Služby Provozovatele lze objednat pomocí formuláře na www.edujob.cz.

4.3. Zadáním objednávky Uživatel/Zákazník poskytuje souhlas se zveřejněním svých osobních údajů. Potvrzením objednávky dochází k uzavření smlouvy mezi oběma stranami.

4.4. Objednávka musí minimálně obsahovat následující údaje:

4.5. Případné změny objednávky mohou být učiněny pouze na základě souhlasu obou smluvních stran.

4.6. Smlouva se uzavírá na dobu určitou.

4.7. Veškeré informace o Uživateli se třetím stranám zobrazují po dobu 30 dnů, pokud Uživatel sám toto období neprodlouží. Pokud tak neučiní, jeho profil se již třetím osobám nebude zobrazovat.

4.8. Před uplynutím doby platnosti smlouvy je možné smluvní vztah ukončit:

4.9. Cena za poskytování placených Služeb je stanovena dle aktuálního ceníku Provozovatele a je přístupná na www.edujob.cz. Provozovatel je oprávněn měnit ceník, strukturu i výši cen za poskytované Služby za podmínek. VOP.

4.10. Cenu zboží zaplatí zákazník WK na základě jím vystavené faktury (daňových dokladů) obsahujících předepsané účetní a daňové náležitosti, a to ve lhůtách splatnosti, uvedených ve fakturách.

4.11. Za objednané Služby je Uživatel povinen zaplatit řádně a včas.

4.12. Provozovatel neodpovídá za obsahovou stránku informací zveřejněných Uživatelem/Zákazníkem na www.edujob.cz. Za porušení jakýchkoli práv třetích osob poskytnutím Služby na Webové stránce odpovídá výhradně Uživatel/Zákazník. Provozovatel neodpovídá za školy způsobené poskytnutím Služeb na www.edujob.cz

4.13. Uživatel/Zákazník je povinen chránit osobní údaje získané z www.edujob.cz před jakýmkoliv zneužitím. Je povinen zabezpečit, aby tyto údaje nebyly zpřístupněny nebo poskytnuty jiným osobám. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel/Zákazník za škodu porušením této povinnosti v plném rozsahu. Uživatel/Zákazník bere na vědomí, že informace uvedené na jednotlivých Profilech, stejně jako v jeho přílohách, jsou předmětem autorského práva a jsou chráněná podle zákona č. 121/2000 Sb., o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon). Provozovatel neodpovídá za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených Uživatelem/Zákazníkem.

4.14. Zákazník je oprávněn reklamovat vady a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně na adrese WK s tím, že WK má povinnost se oprávněnou reklamací zabývat a řešit ji v souladu s platnými právními předpisy poskytnutím nového zboží nebo vrácením kupní ceny za zboží.

4.15. Provozovatel nezaručuje Uživatelům/Zákazníkům nalezení vhodného pracovního místa ani vhodného zaměstnance.

4.16. Provozovatel neodpovídá za škodu, která může uživatelům nebo třetím osobám vzniknout při používání Webových stránek, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoli dat.

4.17. Pokud smlouva zanikne bez využití objednaných/zaplacených služeb, Zákazníkovi nevzniká nárok na vrácení peněžních prostředků.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Uživatel/Zákazník má povinnost WK sdělit změnu údajů na jeho straně a to bez zbytečného odkladu poté, kdy k nim došlo. V případě, že Uživatel/Zákazník tuto změnu nesdělí, nenese WK žádnou odpovědnost za následky chybného doručování pošty včetně fakturace a z toho vyplývajících úroků z prodlení nebo změn smluvních podmínek. V tomto případě se považuje doručení za účinné uplynutím 10 dne uložení zásilky na poště.

5.2. Smluvní vztah se řídí platnými právními předpisy ČR zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že všechny případné spory, které by mohly v souvislosti s touto smlouvou a její realizací vzniknout, budou řešit především vzájemnou přátelskou dohodou, smírně a pokud možno mimosoudně. V případě, že se spor nepodaří vyřešit mimosoudně, je sjednána příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1.

5.3. WK má právo tyto VOP měnit nebo doplňovat, vždy je však povinen Uživatele/Zákazníka, který má platně uzavřenou smlouvu, o této změně vyrozumět při současném stanovení lhůty, ve které může navrženou změnu odmítnout, případně může od uzavřené smlouvy odstoupit a to bez udání důvodu. V případě, že Uživatel/Zákazník tuto lhůtu nevyužije, platí VOP pro zákazníka ve změněné nebo doplněné verzi tak, jak jsou publikovány na webu WK.

5.4. V případě, že Zákazník sdělí nebo zašle WK úpravu smlouvy nebo těchto VOP, WK bude považovat takový návrh změn, dodatků či odchylek pouze za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy nebo VOP. Až do okamžiku podpisu/uzavření smlouvy není WK projednáváním změn, dodatků nebo odchylek vázán a nenese ani žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení takového jednání, a to bez ohledu na jeho důvod.

Tyto VOP jsou platné od 19. května 2018.